Algemene voorwaarden

Disclaimer

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. Door deze website te gebruiken, geeft u aan dat u met deze algemene voorwaarden instemt. Als u het niet eens bent met de voorwaarden, moet u de website niet gebruiken.

De website is in eigendom van en wordt gerund door ECCO Sko A/S, een onderneming die als rechtspersoon is erkend onder de wetten van Denemarken, met hoofdkantoor in Denemarken. ECCO Sko A/S onderhoudt de website voor uw persoonlijk entertainment en ter informatie. Breng gerust een bezoek aan de website. U mag materiaal dat op de website wordt weergegeven, uitsluitend voor niet-commercieel, persoonlijk thuisgebruik downloaden, mits u alle copyright-, handelsmerk- en andere eigendomskennisgevingen intact houdt. U mag de inhoud van deze website, inclusief de tekst, beelden, audio en video echter op geen enkele wijze kopiëren, reproduceren, opnieuw uitgeven, uploaden, posten, verzenden of distribueren voor openbare of commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van ECCO Sko A/S.

Materiaal op deze website

U moet ervan uitgaan dat alles wat u op deze website ziet of leest, wordt beschermd door copyright, tenzij anderszins vermeld, en alleen mag worden gebruikt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. ECCO Sko A/S garandeert of beweert niet dat door uw gebruik van de materialen op deze website de rechten van derden die niet in eigendom zijn van of aangesloten zijn bij ECCO Sko A/S niet zullen worden geschonden. De afbeeldingen zijn eigendom van, of worden met toestemming gebruikt door ECCO Sko A/S. Het gebruik van die afbeeldingen door u, of door iemand anders met uw goedkeuring, is verboden tenzij dat specifiek door deze Algemene Voorwaarden is toegestaan. Eventueel niet-bevoegd gebruik van de beelden kan een overtreding zijn van copyrightwetten, handelsmerkwetten, privacy- en publiciteitswetten en regelgeving en statuten met betrekking tot communicatie.

ECCO Sko A/S doet redelijke moeite om nauwkeurige en up-to-date informatie op de website op te nemen. ECCO Sko A/S garandeert of beweert echter niets voor wat betreft de nauwkeurigheid van de informatie. ECCO Sko A/S aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van deze website. U opent, gebruikt of bladert door deze website op eigen risico.

Noch ECCO Sko A/S noch enige andere partij die is betrokken bij het creëren, produceren of leveren van deze website, is aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of schadevergoeding voortkomend uit uw toegang tot, of het gebruik van, deze website. Zonder het voorgaande te beperken, wordt alles op de website geleverd "AS IS" ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE OF ONSCHENDBAARHEID.

Merk op dat sommige jurisdicties de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaan. Het kan dus zijn dat bepaalde uitsluitingen die hierboven worden vermeld, niet op u van toepassing zijn. Vraag bij uw lokale overheid na hoe het zit met eventuele beperkingen met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties. ECCO Sko A/S aanvaardt verder geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan, of virussen die invloed hebben op, uw computerapparatuur of andere bezittingen wegens uw toegang tot, gebruik van, of bladeren door de website of het door u downloaden van enige materiaal, data, tekst, beelden, video of audio van de website.

Eventuele communicaties of materiaal die/dat u naar de website verzendt, per e-mail of anderszins, inclusief eventuele gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, of iets gelijksoortigs, wordt en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet in eigendom zijnde. Alles wat u verzendt of post, mag door ECCO Sko A/S of haar dochterondernemingen, worden gebruikt voor alle doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, transmissie, publicatie, uitzending en posten. Het staat ECCO Sko A/S verder vrij om enige ideeën, concepten, knowhow of technieken in enige communicatie die u naar de website hebt verzonden voor enigerlei doel te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en marketen van producten met behulp van dergelijke informatie.
De handelsmerken en logo's, inclusief slogans, etc., die op deze website worden weergegeven, zijn gedeponeerde of niet-gedeponeerde handelsmerken van de ECCO-groep. Niets in de website mag worden opgevat als het verlenen, bij stilzwijgen, uitsluiten of anderszins, van enige licentie of recht op het gebruik van enig handelsmerk dat op deze website wordt weergegeven, zonder de schriftelijke toestemming van ECCO Sko A/S of een derde partij die eigen handelsmerken op de website heeft weergegeven.

Links naar deze website

De ECCO-groep heeft niet alle websites met een link naar deze website gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige pagina's buiten deze site of enige andere website met links naar deze website. Uw gebruik van links naar enige andere pagina's buiten deze site of andere websites is op eigen risico.

Links naar andere websites

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites die worden gerund door derden buiten de ECCO-groep om. Dergelijke links worden slechts voor uw gemak geleverd. De ECCO-groep heeft geen invloed op dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat deze website links naar andere websites bevat, betekent niet dat de ECCO-groep deze websites goedkeurt, bekrachtigt of aanbeveelt, noch impliceert de groep enige associatie met hun operators.

De ECCO-groep doet afstand van alle garanties, expliciet of impliciet, voor wat betreft de nauwkeurigheid, legaliteit, betrouwbaarheid of validiteit van enige inhoud op enige andere website en wijst alle verantwoordelijkheid af voor enig verlies, verwonding, claim, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook, resulterend uit enige websites van derde partijen of de inhoud daarvan, direct of indirect geopend via links in deze website.

Herziening van deze algemene voorwaarden

De ECCO-groep kan deze algemene voorwaarden te allen tijden herzien door deze post bij te werken. U bent aan dergelijke herzieningen gebonden en moet deze pagina dan ook regelmatig bezoeken om de meest recente algemene voorwaarden te lezen, waaraan u gebonden bent.